معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: قیومی

میزان تحصیلات: دکتری

‌‌رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

پست الکترونیک:

a _ghaiyoomi@iau-tnb.ac.ir