معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام: امان ا...

نام خانوادگی: پیشوا

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد 

‌‌رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

مرتبه دانشگاهی: مربی