تقاضای کار دانشجویی

 • 0
 • نام :*
  1
 • نام خانوادگی :*
  2
 • رشته تحصیلی :*
  3
 • کد ملی :*
  4
 • محل تولد :*
  5
 • شماره دانشجویی :*
  6
 • مقطع تحصیلی*
  کارشناسی پیوسته
  کارشناسی ناپیوسته
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  7
 • وضعیت تأهل :*
  مجرد
  متأهل
  8
 • سال تولد :*
  9
 • محل تأمین هزینه تحصیل :*
  پدر
  مادر
  همسر
  خودم
  10
 • نوع سهمیه*
  عادی
  بهزیستی
  جانباز بالای ۲۵٪
  شاهد
  11
 • تلفن ثابت :*
  12
 • تلفن همراه :*
  13
 • نشانی محل سکونت دانشجو :*
  14
 • تجربیات قبلی:*(درصورت انجام کاردانشجویی در نیمسال های گذشته ، ذکر نام محل کار قبلی و نام مسئول مستقیم ضروری است)
  15
 • مهارت های فردی(تایپ و........ ) :*
  16
 • با احترام ، اینجانب متقاضی انجام کار دانشجویی بوده و تعهد می نمایم در صورت موافقت با درخواست اینجانب ، در کمال وظیفه شناسی و صداقت انجام وظیفه نمایم. محل امضاء: ---------- تاریخ : --------------
  17
 • اعلام نظر اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده : گواهی می شود نامبرده تا کنون تعداد ............واحد درسی را با معدل کل .............گذرانده و در نیمسال های ............ مشروط شده است ./ وضعیت سابقه انضباطی دانشجو :........... نام و نام خانوادگی :.................... تاریخ و امضاء :...................
  18
 • اعلام نظر مسئول حراست دانشکده : صلاحیت نامبرده جهت انجام کار دانشجویی در این دانشکده مورد تأیید می باشد .......... ، در سایر دانشکده ها مود تأیید می باشد ..........، مورد تأیید نمی باشد ........ . نام و نام خانوادگی :.................... تاریخ و امضاء :..................
  19
 • اعلام نظر حوزه معاونت آموزشی واحد (صرفا مختص دانشجویان مقطع دکتری تخصصی): نامبرده در نیمسال جاری به صورت حق التدریس در واحد فعالیت دارد .......... ، فعالیت ندارد ..........، نام و نام خانوادگی :.................... تاریخ و امضاء :..................
  20