مدیر امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی مدیر دانش آموختگان: سرکار خانم نغمه نوری

شماره تماس: ۷۷۳۱۸۹۳۰-۰۲۱

شماره تماس: ۴۶۱ داخلی ۴۷ -۷۷۰۰۹۸۲۷ -۰۲۱

فکس:

آدرس وب سایت یا بلاگ شخصی:...

آدرس پست الکترونیکی: naghmeh nouri 1348@gmail.com

سایر موارد: