مدیر کل امور دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی مدیر کل امور دانشجویی: سرکار خانم مرجان خاکپور

فکس: 02177318812

شماره تماس: 47-02177009800 داخلی 1503

آدرس وب سایت یا بلاگ شخصی: .....

آدرس پست الکترونیکی : daneshjoui@iau-tnb.ac.ir

سایر موارد: