مدیر کل امور دانشجویی

 

 مدیر کل امور دانشجویی:  سرکار خانم مرجان خاکپور

  شماره تماس : 02177318812

 47-02177009800 داخلی 1503

 

آدرس پست الکترونیکی : daneshjoui@iau-tnb.ac.ir