مدیر کل امور دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی مدیر کل امور دانشجویی: سرکار خانم مرجان خاکپور

فکس: ۷۷۳۱۸۸۱۲-۰۲۱

شماره تماس: ۴۴۴ داخلی ۴۷-۷۷۰۰۹۸۲۷ -۰۲۱

آدرس وب سایت یا بلاگ شخصی: .....

آدرس پست الکترونیکی : daneshjoui@iau-tnb.ac.ir

سایر موارد: