مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی

آقای عبدالله نیک پور

شماره تلفن مستقیم: ۷۷۳۱۸۴۱۱