اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

نام و نام خانوادگی رئیس اداره فوق برنامه فرهنگی: فاطمه شاه حسینی

تلفن مستقیم: 77318411

- شرح وظایف اداره فوق برنامه فرهنگی

۱- امور مربوط به کانون های فرهنگی ادبی اعم از اخذ مجوز، آیین نامه ها، نظارت بر فعالیتها و عملکرد کانون ها و سایر امور مرتبط

۲- امور مرتبط به تشکّل های دانشجویی

۳- امور مربوط به مواد مخدر

۴- هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات کارشناسان فرهنگی

۵- امور مرتبط به مناسبتها و رخدادهای ملی مذهبی و جهانی

۶- صدور گواهی حضور استادان در کارگاه های آموزشی

۷- پیگیری بخشنامه ها و نامه های در سطح استان تهران

۸- جمع بندی عملکرد ماهانه دانشکده ها و ارسال به دفتر ریاست واحد

۹- مکاتبات مربوط به نیازهای حوزه معاونت فرهنگی

۱۰- فعالیتها و برنامه های مربوط به ساعت فرهنگی ماهانه در دانشکده ها

۱۱- امور مرتبط با درخواست کارورز

۱۲- پیگیری امور مرتبط با کمیته تخصصی معاونت فرهنگی

۱۳- جمع بندی عملکرد ۶ ماهه و سالانه معاونت فرهنگی جهت ارسال به سامانه

۱۴- امور فوق برنامه شامل ارتباط با سازمانها و ارگانهای برون سازمانی از جمله شهرداری، سازمان تبلیغات و...

۱۵- مکاتبات حوزه های معاونتی ستادی در واحد

۱۶- امور مرتبط با فعالیتهای بسیج دانشجویی و نهاد مقام معظم رهبری

۱۷- فعالیتهای مرتبط با موسیقی سنتی و اجرای تئاتر

۱۸- جمع بندی و ارسال گزارشات مناسبتی به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی (هفته کتاب، دهه فجر، محرم و صفر، دانشجویان جدیدالورود)

۱۹- امور مربوط به کارگاههای آموزشی فرهنگی کارکنان و امور مرتبط

۲۰- جمع بندی، بررسی و هماهنگی های لازم در خصوص برنامه های پیشنهادی ماهانه دانشکده ها و ستاد

۲۱- جمع بندی، بررسی و هماهنگی های لازم در خصوص برنامه های پیشنهادی ماهانه نهاد رهبری و بسیج دانشجویی و کارکنان

۲۲- امور مربوط به مشاوره های فرهنگی اجتماعی

۲۳- پیگیری زمان دقیق برگزاری برنامه های دانشکده ها که مرتبط با اداره فوق برنامه می باشد جهت نظارت و بازرسی

۲۴- امور مربوط به اطلاع رسانی (طراحی بنر، پوستر و تراکت) برنامه هایی که مرتبط با اداره فوق برنامه می باشد.

۲۵- امور مربوط به اردوهای سیاحتی زیارتی و بازدیدهای فرهنگی دانشکده ها

۲۶- برگزاری کارگاه های آموزشی علمی فرهنگی اساتید و امور مرتبط

۲۷- امور مربوط به برگزاری نمایشگاه های فرهنگی هنری

۲۸- علاوه بر موارد فوق، تمام اموری که از سوی معاون محترم دانشجویی فرهنگی و مدیر کل فرهنگی به اداره مربوطه ابلاغ می شود.