ایرج سمائی- دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق اسلامی- مدیر کل فرهنگی واحد