فیروزه سرابی کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشکده شیمی