فهیمه ملک پور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر