مدیر کل امور دانشجویی

تعداد بازدید:۵۵۶۳
 

 مدیر کل امور دانشجویی:  جناب مازیار آقای مهرانی

  شماره تماس : 02177318812

 47-02177009800 داخلی 1503

 

آدرس پست الکترونیکی : daneshjoui@iau-tnb.ac.ir

 

 
 
 
 

 

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۴۰۰