گروه نسیم طه

تعداد بازدید:۱۵۰۰

مسئول گروه نسیم طاها در دانشکده مدیریت: خانم ها: محسنی نسب، تاجیک، حسینی

مسئول گروه نسیم طاها در دانشکده علوم انسانی: آقای میلاد پاسدار و خانم ها: رستمی پور، افشاری، همتی و قاسم آبادی

مسئول گروه نسیم طاها در دانشکده فنی و مهندسی: آقای آخوندی

مسئول گروه نسیم طاها در دانشکده الهیات: آقای مهدی خزلی و خانم باقری

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸