جلسات شورای فرهنگی

تعداد بازدید:۱۹۵۱

تاریخ برگزاری شورای فرهنگی واحد از ابتدای سال 98 تاکنون

- یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای فرهنگی دانشجویی مورخ 98/02/04

- یکصدو هفتاد و هشتمین جلسه شورای فرهنگی دانشجویی مورخ 98/03/25

- یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای فرهنگی دانشجویی مورخ 98/04/26

- یکصد و هشتادومین جلسه شورای فرهنگی دانشجویی مورخ 98/06/26

- یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای فرهنگی دانشجویی مورخ 98/07/30

- یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای فرهنگی دانشجویی مورخ 98/08/08

- یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای فرهنگی دانشجویی مورخ 98/09/16

- یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای فرهنگی دانشجویی مورخ 98/10/17

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸